Kancelaria Notarialna Notariusz Adam Sadowski

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (j.t. Dz.U. z 2014 roku, poz.164), tj.:

1)  sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
2)  sporządza poświadczenia;
3)  doręcza oświadczenia;
4)  spisuje protokoły;
5)  sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7)  sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8)  sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9)  sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Planując wizytę w Kancelarii Notarialnej prosimy o zabranie dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego, których wcześniejsza szczegółowa analiza umożliwi bezpieczne, prawidłowe oraz sprawne przeprowadzenie czynności. Informacji na temat planowanych czynności notarialnych udzielamy bezpłatnie.